İl Temsilciliği Yönergesi

Amaç Ve Kapsam

Bu yönergenin amacı, Federasyon Tüzüğü’nde belirtilen amaç ve çalışma konuları doğrultusunda yetkili kıldığı yerlerde denizcilik konularıyla ilgilenmek ve yapılacak olan denizcilik faaliyetleri için Türkiye Denizcilik Federasyonu ile uyumlu çalışabilme ve bu federasyonun yerel bağlantılarını sağlayabilmek amacıyla gönüllü olarak görev yapan federasyon il temsilcilerinin görevlerini ve atanma şekillerini düzenlemektir.

Bu Talimat, Federasyon il temsilcilerinin görevlendirme, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Temsilcilik, bulunduğu bölgede, denizcilikle ilgili faaliyetleri takip ederek, ildeki üye ve/veya üye olmayan sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve ilgili kişilerle uyumlu çalışmalar yaparak Federasyonun bağlantısını sağlar.

Federasyon İl Temsilciliği Kurulması ve İl Temsilcisinin Atanması

Federasyonunun amaçları doğrultusunda gerek görüldüğü takdirde, Türkiye Denizcilik Federasyonu ile uyumlu çalışabilmek ve federasyonun il bağlantılarını sağlayabilmek amacıyla Türkiye Denizcilik Federasyonu il temsilciliği kurulabilir.

İl Temsilcisi, Federasyonu temsil etmek üzere, Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinin en az ikisinin teklifi ve Yönetim Kurulunun çoğunluk oyu ile atanır ve fahri olarak görev yapar. Temsilci ataması mevzuata uygun olarak İstanbul Valiliği Dernekler Masasına ve temsilciliğin bulunduğu ilin mülki amirliğine yasal süresi içerisinde bildirilir.

Federasyon İl Temsilcisinin Görevleri

Kanunlar, Federasyon Tüzüğü ve işbu yönerge çerçevesinde kendi çalışma bölgesi içerisinde Federasyonu temsil etmek,

Federasyonun illerdeki faaliyetlerinin yürütülmesinde Federasyonla koordineli olarak çalışmak,

İllerdeki faaliyet programını hazırlamak ve Federasyon Genel Sekreterine ileterek Federasyon Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

Federasyonla uyumlu olarak ildeki denizcilik faaliyetlerinin programlarını hazırlamak, yürütmek ve yürütülmesini izleyip denetlemek,

Denizcilik faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili eğitim hizmetlerini Federasyon ile işbirliği yaparak programlamak ve yürütmek,

Federasyon talimatlarını, Federasyonun çalışma ve faaliyetlerini bulundukları bölgede ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak,

Temsil ettikleri bölgede denizcilerin ve sektörün sorunlarını tespit etmek, görüş ve önerileri Federasyon Yönetim Kuruluna iletmek,

Federasyon tarafından organize edilecek sosyal proje, etkinlik ve diğer aktivitelerde yer almak, bu konularla ilgili öneri ve destek sağlamak,

Bölgede çözüm odaklı projeleri takip etmek ve bunları Federasyon Yönetim Kurulu ile paylaşmak,

Bulunduğu bölgede Federasyonun amaç ve hedeflerine uygun proje teklif çağrısı olması halinde bu uygulamalarda Federasyonu temsil etmek,

Bölgenin denizcilikle ilgili sorunlarının çözümüne yönelik görüş ve öneriler için Federasyon merkezi ile temasa geçmek,

Federasyonun tanıtımının yapılacağı kongre, seminer gibi organizasyonlarda ve fuarlarda görev almak, bu organizasyonlar öncesinde ve sonrasında Federasyona bilgi sunmak.

Federasyon İl Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Federasyon il temsilcileri, mahallindeki denizcilik faaliyetlerinin uygulanmasında federasyonun resmi merciidirler.

Federasyon il temsilcileri, Türkiye Denizcilik Federasyonunun tüzük, yönetmelik ve genelgelere kadar tüm mevzuatının uygulanmasında ve denizcilik faaliyetlerinin yürütülmesinde federasyona karşı sorumludurlar.

Temsilcilik, yasalar ve Federasyon Tüzüğü gereğince Federasyona bağlı, yetkili kılındığı çalışma alanında Federasyon amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Federasyon Genel Sekreteri’ne bağlı olarak faaliyette bulunur.

Federasyon il temsilcileri, Federasyon hakkında hukuki ve cezai müeyyide gerektirecek konularda sözlü ve yazılı demeç veremez.

Bu yönerge yürürlükte bulunduğu süre içerisinde ilgili kanunlarda yapılacak değişiklikler nedeniyle Yönetmelik Hükümlerinin kanuna aykırı düşmesi veya ihtiyaç duyulması halinde gerekli değişiklikleri yapmaya ve uygulamaya Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir.

Görev Süresi Ve Görevden Ayrılma

Federasyon İl Temsilcilerinin görev süreleri, aksine bir Yönetim Kurulu kararı alınmadıkça devam eder.

Federasyon İl Temsilcileri, kendi istekleri ile Federasyona yazılı müracaatta bulunarak görevlerinden ayrılabilirler. Görevinden ayrılmak istediğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildiren temsilcinin görevi, bildirimin Federasyon Genel Sekreterliğine ulaştığı tarihten başlamak üzere 1 (bir) ay sonra sona erer.

Federasyon il temsilcileri, başarısızlıkları ile kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranışlarının tespit edilmesi veya Federasyonu temsil etmelerinin uygun olmadığının Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesi halinde Federasyon başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile süresi dolmadan görevden alınabilirler. Alınacak kararda görevden alma nedenleri karar defterine yazılır ve temsilciye tebliğ edilir.

Bu şekilde görevden alınanların veya kendi isteği ile ayrılanların yerine Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yeni bir federasyon il temsilcisi görevlendirilir veya Federasyon Yönetim Kurulu temsilciliği kapatma kararı alır.

Yönetim Kurulunun yeni bir il temsilcisi ataması halinde, eski temsilcinin görevinin sona erdiğine ve yenisinin seçildiğine dair bildirim Yönetim Kurulu tarafından mülki amirliğe yapılır.

Federasyon Yönetim Kurulunun temsilciliği kapatma kararı alması halinde durum Yönetim Kurulu tarafından mevzuata uygun olarak İstanbul Valiliği Dernekler Masasına ve temsilciliğin bulunduğu ilin mülki amirliğine yasal süresi içerisinde bildirilir.

Yürürlük

Bu talimat Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulunun onayından sonra federasyonun resmi web sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu talimatı Türkiye Denizcilik Federasyonu Genel Sekreteri yürütür.

Bu Yönergede yer almayan hususlarda Federasyon Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda, Federasyon Genel Sekreteri ve/veya Başkanı bilgi ve onayıyla işlem yapılır.